Rehabilitering för utmattningssyndrom

Vår rehabilitering ges i två olika varianter:

 • På mottagningen

 • Digitalt. Delar av bedömningen måste dock ske på plats hos oss.

De allra flesta patienter går programmet på vår mottagningen. Men för en del patienter som antingen bor långt ifrån mottagningen eller som av andra, giltiga skäl, inte kan ta sig till oss kan vi erbjuda digital rehabilitering. Innehållet i programmen är i stort sett likadant. I det digitala programmet missar man dock möjligheten att träffa andra som är i liknande situation. Träffarna med behandlarna blir därtill endast digitala.

Rehabiliteringen ger verktyg för att:

 • Lugna ner ditt nervsystemet

 • Skapa balans mellan aktivitet och vila

 • Hitta din egen form för återhämtning

 • Förändra inre krav och mönster samt beteenden som har bidragit till utmattningen

 • Hantera eventuell stress på ditt jobbet

 • Hantera eventuell ångest och oro

 • Planera för och komma igång i en hållbar arbetsåtergång

Man tränar bland annat:

 • Andningstekniker

 • Göra saker i lugn takt

 • Frikoppling från icke hjälpsamma tankar

 • Medicinsk yoga

 • Acceptansstrategier

 • Relevanta beteendeförändringar

 • Självmedkänsla

 • Stresshanteringstekniker för arbetet

 • Återhämtningstekniker att använda på arbetet

Hur länge pågår rehabiliteringen på mottagningen?

Vår rehabilitering pågår under cirka 13 veckor med 2-4 träffar per vecka och uppgifter att utföra mellan gångerna, den fordrar således tid även på hemmaplan eftersom du behöver genomföra de viktiga hemuppgifterna. Träffarna sker huvudsakligen i grupp, men också individuellt för uppföljning, konferenser, eventuell problemlösning, planering inför möte med arbetsgivare etc. Det är vanligt att man som patient känner tveksamhet, oro eller obehag inför att delta i grupp, men det brukar snabbt lägga sig och sedan upplevas som en av de stora fördelarna med behandlingen. Man uppskattar och värdesätter att träffa andra med samma/liknande besvär och känner stort stöd i gruppen. Man känner sig mindre ensam i sitt lidande. Alla i gruppen ingår ett sekretessavtal vid första gruppträffen.

Under rehabiliteringen får du hjälp av vår rehabkoordinator att planera för en hållbar arbetsåtergång. Detta görs vanligen i samarbete med arbetsgivaren, som ju enligt lag har ett rehabiliteringssansvar för sina medarbetare. Första steget i arbetsåtergången, som vanligtvis ligger på 25% av ordinarie arbetstid, påbörjas därefter, vanligtvis under den senare delen av rehabiliteringen. Rehabteamet kan på så sätt ge stöd, vägledning och uppmuntran till dig. Det är inte ovanligt att man känner både oro och olika slags motstånd inför att börja arbeta igen.

Hur länge pågår den digitala rehabiliteringen?

Vår digitala rehabilitering är också cirka 13 veckor lång. Den består av digitala presentationer/ljudfiler där viktig kunskap och hemuppgifter förmedlas, dels digitala träffar med behandlingsteamet*, antingen var för sig eller tillsammans. Du behöver sedan avsätta 2-3 timmar per dag för att genomföra de viktiga hemuppgifterna.

Även under den digitala rehabiliteringen får du hjälp av vår rehabkoordinator att planera för en hållbar arbetsåtergång. Detta görs vanligen i samarbete med arbetsgivaren, som ju enligt lag har ett rehabiliteringsansvar för sina medarbetare. Första steget i arbetsåtergången, som vanligtvis ligger på 25% av ordinarie arbetstid, påbörjas därefter, vanligtvis under den senare delen av rehabiliteringen. Rehabteamet kan på så sätt ge stöd, vägledning och uppmuntran. Det är, som nämndes ovan, inte ovanligt att man känner både oro och olika slags motstånd inför att börja arbeta igen.

*Behandlingsteamet består av specialistläkare, psykolog, fysioterapeut och rehabkoordinator

Sjukskrivning eller förebyggande sjukpenning

De flesta patienter är helt eller delvis sjukskrivna under rehabiliteringsprogrammet (oavsett om det är på plats eller digitalt), medan en del arbetar samtidigt som de går hos oss.  I sådana fall har de så kallad förebyggande sjukpenning för att kunna delta i rehabiliteringen. Det är vår läkare som utifrån din situation fattar beslut om lämplig sjukskrivningsgrad alternativt om förebyggande sjukskrivning för dig under rehabiliteringen hos oss.