Lagar och regler2018-05-23T16:54:25+02:00

Lagar och regler

Hälso- och sjukvården styrs av lagar och regler för att skapa en trygg och säker vård. Här hittar du några av de lagar och regler som gäller när du vårdas hos oss.

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag och innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Lagen reglerar också vad vi som vårdgivare är skyldig att erbjuda dig som patient.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Syftet med lagen är att du som har funktionsnedsättningar ska få det stöd som du behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. LSS är en så kallad rättighetslag. Det betyder att du kan vända dig till domstol om du inte får det stöd du har rätt till.

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Hälso- och sjukvården i Sverige bekostas till största delen av landstings- och kommunalskatter. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

Högkostnadsskydd innebär att det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård. Högkostnadsskyddet är utformat likadant i alla Sveriges landsting. Läs mer om patientavgifter och högkostnadsskydd på 1177 Vårdguiden.

Patientlagen

Patientlagen började gälla 1 januari 2015. Lagens viktigaste mål är att stärka patientens ställning och göra människor mer delaktiga i sin vård.

Genom lagen har du möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela Sverige. Du kan också lista dig i ett annat landsting än hemlandstinget. Hemlandstinget bekostar vården, men du får själv stå för resor och uppehälle.

En viktig del i lagen är att vårdpersonalen har ökade skyldighet att informera patienten om vilka val, risker och möjligheter som finns. Patienten ska bland annat få information om behandlingsmetoder och risker för komplikationer.

Patientdatalagen

Regler för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården finns i Patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat:

  • möjligheter för hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i vården av en viss patient att ta del av journaluppgifter som behövs för vården även om de skrivits inom en annan sjukvårdsorganisation
  • regler för vilka som i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientuppgifter
  • patientens rätt att spärra uppgifter i sin journal i ett elektroniskt journalsystem

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen innebär bland annat att vårdgivaren har fått ett tydligare ansvar i att hitta och åtgärda systemfel. I patientsäkerhetslagen finns också rutiner för hur klagomål på vården ska handläggas. Mer information om vårt patientsäkerhetsarbete hittar du under rubriken Trygg och säker vård ovan.

GDPR – den nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordnigen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i EU. Förordningen ersätter den gamla personuppgiftslagen PUL och kommer bland annat att påverka Patientdatalagen. Mycket är sig likt, men några betydande skillnader finns. Bland annat stärks den registrerades rättigheter vilket ställer högre krav på alla som samlar in och lagrar personuppgifter. Kriteriet för vad som betraktas som personuppgift har också vidgats.

Den nya förordningen påverkar bland annat upphandling, kommunikation, IT, informationssäkerhet och arkivering.

På Re:act Rehab pågår arbetet att anpassa verksamheten till den nya lagen så att alla ska känna sig trygga med att deras personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att information om din kontakt med vården och den behandling som du får, inte får föras vidare utan ditt medgivande. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen för alla som jobbar i offentlig hälso- och sjukvård.

Vårdgaranti

Vårdgarantin är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser man ska erbjudas vård från landstinget eller regionen. Vårdgarantin reglerar däremot inte om vård ska ges eller vilken vård man ska få.

Till toppen