Lagar och regler2022-10-20T13:11:41+02:00

Lagar och regler

Hälso- och sjukvården styrs av lagar och regler för att skapa en trygg och säker vård. Här hittar du några av de lagar och regler som gäller när du vårdas hos oss.

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag och innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Lagen reglerar också vad vi som vårdgivare är skyldig att erbjuda dig som patient.

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Hälso- och sjukvården i Sverige bekostas till största delen av landstings- och kommunalskatter. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

Högkostnadsskydd innebär att det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård. Högkostnadsskyddet är utformat likadant i alla Sveriges landsting. Läs mer om patientavgifter och högkostnadsskydd på 1177 Vårdguiden.

Patientlagen

Patientlagen började gälla 1 januari 2015. Lagens viktigaste mål är att stärka patientens ställning och göra människor mer delaktiga i sin vård.

Genom lagen har du möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela Sverige. Du kan också lista dig i ett annat landsting än hemlandstinget. Hemlandstinget bekostar vården, men du får själv stå för resor och uppehälle.

En viktig del i lagen är att vårdpersonalen har ökade skyldighet att informera patienten om vilka val, risker och möjligheter som finns. Patienten ska bland annat få information om behandlingsmetoder och risker för komplikationer.

Patientdatalagen

Regler för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården finns i Patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat:

  • möjligheter för hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i vården av en viss patient att ta del av journaluppgifter som behövs för vården även om de skrivits inom en annan sjukvårdsorganisation
  • regler för vilka som i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientuppgifter
  • patientens rätt att spärra uppgifter i sin journal i ett elektroniskt journalsystem

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen innebär bland annat att vårdgivaren har fått ett tydligare ansvar i att hitta och åtgärda systemfel. I patientsäkerhetslagen finns också rutiner för hur klagomål på vården ska handläggas. Mer information om vårt patientsäkerhetsarbete hittar du under rubriken Trygg och säker vård ovan.

Behandling av personuppgifter – GDPR

Varje gång du är i kontakt med oss registreras uppgifter om dig. Det är noga bestämt hur vården får registrera och använda personuppgifter. Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet.

Det finns flera situationer då vi behandlar personuppgifter. De vanligaste situationerna är:

  • Journalföring inom hälso- och sjukvården
  • Statistik inom hälso- och sjukvården
  • Verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring av vården

Lagar och regler som styr

Personuppgifter får endast samlas in och behandlas för berättigade ändamål. Det är inte tillåtet att samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna får heller inte sparas längre än nödvändigt eller behandlas på ett annat sätt än vad som det var tänkt från början.

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda din personliga integritet; till exempel offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) är en ny EU-gemensam förordning som ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering eller dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan du kontakta:

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att information om din kontakt med vården och den behandling som du får, inte får föras vidare utan ditt medgivande. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen för alla som jobbar i offentlig hälso- och sjukvård.

Vårdgarantin

Vårdgarantin är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Garantin anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård från landstinget eller regionen.

Blir du remitterad till oss från en annan vårdgivare ska du inte behöva vänta mer än 30 dagar på att få komma på ditt första besök.

När beslut har tagits om behandling ska du inte behöva vänta i mer än 90 dagar på att behandlingen ska börja. Undantaget är om det finns medicinska skäl till väntetiden, till exempel om du behöver tillfriskna från en allvarlig sjukdom innan vi kan påbörja din behandling.

Får du vänta för länge kan du utnyttja din rätt till vårdgaranti. Du kontaktar då Vårdgarantikansliet på telefon 08-123 134 00.

30-minutersregeln

Har du bokat en tid för besök och får vänta i mer än 30 minuter har du rätt att få tillbaka den avgift du betalade i kassan när du kom. Du måste dock begära pengarna tillbaka innan du lämnar mottagningen. Då får du också behålla stämpeln i högkostnadskortet.

30-minutersregeln gäller förstås inte vid besök på jour- eller akutmottagningar. Inte heller om du besöker en avgiftsfri mottagning

Till toppen