Efter den aktiva delen av rehabiliteringen som pågår under 14 veckor har du:

  • Två uppföljningsträffar med din psykolog och fysioterapeut. Första mötet brukar ske efter 6 veckor och andra efter cirka 3 månader.

Träffarna ovan syftar till att följa upp din vidmakthållandeplan samt att problemlösa och att repetera verktyg vid behov.

Jämte detta skickas ett remissvar till den vårdcentral  som remitterat dig till oss. Om du sökte till oss via egenremiss skriver teamet en behandlingssammanfattning som sedan finns i din journal. Remissvaret/behandlingssammanfattningen innehåller:

  • En sammanfattning av rehabiliteringens effekter på ditt mående.
  • En tydlig plan för din arbetsåtergång.
  • Plan för utfasning av din sjukskrivning.
  • Eventuella medicin-insättningar/justeringar som gjorts under din rehab.
  • Eventuella rekommendationer om ytterligare insatser, till exempel utredning eller stödinsatser.